Grzegorz Rosa

2023.03.04 – Naglady – Plener u Koli