Grzegorz Rosa

2022.02.05 – Naglady – Plener u Koli