Grzegorz Rosa

2018.01.20 – Naglady – Plener u Koli