Grzegorz Rosa

2017.09.02 – Naglady – Plener u Koli